John Ajvide Lindqvist - Tjärven (ABOUT HIS NEW BOOK!!)

For discussion of John Ajvide Lindqvist's audio and e-book Tjärven
Post Reply
User avatar
intrige
Posts: 4147
Joined: Sun Oct 24, 2010 5:20 pm
Location: Norway
Contact:

John Ajvide Lindqvist - Tjärven (ABOUT HIS NEW BOOK!!)

Post by intrige » Wed Apr 13, 2011 1:48 pm

I love his T-shirt! :D
I sadly don't have the skill to transelate this. But you all get that it's about zombies right?
Bulleri bulleri buck, hur många horn står upp

nithr
Posts: 76
Joined: Sat Apr 24, 2010 3:12 am
Location: sweden

Re: John Ajvide Lindqvist - Tjärven (ABOUT HIS NEW BOOK!!)

Post by nithr » Wed Apr 13, 2011 9:16 pm

ImageImage

awesome.

User avatar
bore
Posts: 1074
Joined: Tue Jan 04, 2011 9:03 pm
Location: Sweden/Västergötland

Re: John Ajvide Lindqvist - Tjärven (ABOUT HIS NEW BOOK!!)

Post by bore » Wed Apr 13, 2011 9:29 pm

I thought that I will leave the transcribed text here as an exercise to the people on this forum who are trying to learn Swedish. Bonus points to anyone who finds the not so very intentional spelling errors I made.
[Tjärven]

[Zombiemassaker i skärgårdsparadis]

Hej. Jag heter John Ajvide Lindqvist.
Nu har jag skrivit en ny bok.
Tjärven heter den och utspelar sig på en fyrö långt ut i havsbandet här utanför oss.

Dit åker sju stycken före detta gymnasiekompisar som har en återförening 25 år efter att de gick ut gymnasiet.
De tar en snabb båt ut till den här fyrön där de skall vara och grilla, dricka öl, prata minnen.
Men det går inte riktigt som de har tänkt sig.

För att ni skall få en bild av hur långt ut det här ligger kan jag visa på sjökortet.
<Picks up sea chart>
De börjar alltså här inne, ungefär där vi är nu, också åker de hela vägen i farleden ut till Tjärven som ligger där.
<Sea chart disappears>

Fyren som ligger där ser ut så.
<Showing photograph>

Utan att avslöja för mycket så blir de av med sin båt, alla sina mobiltelefoner och eftersom det är midsommarafton,
den dag som de som evigt fryser kan söka sig till värmen, så börjar de drunknade att komma upp ur havet och de är hungriga.

En av de få saker som de har kvar efter att ha blivit fråntagna allting det är sin gamla bärgsprängare med ett antal kasetter.
Och den musik som de har spelat när det här otäcka börjar ske och som alltså blir en slags soundtrack till den här historien är musik utav de här två herrarna.
<Picture of Modern Talking>

Den här boken kommer inte att ges ut som bok i vanlig bemärkelse.
Den kommer endast att finnas att få tag i som mp3-bok, ljudbok, som jag läst in själv eller som e-bok.
Men för att ni skall få någon slags aning vad det är för slags bok utöver det jag berättar så har vi den här bilden

som jag tycker ger en ganska god fingervisning om vad det är för slags berättelse man har att vänta sig om man skaffar den här boken
<Tjärven poster>
<StarWars scroll with "Hay una discoteca po aqui?">

Jag ville skriva en enkel historia, jag ville skriva en rak monster-zombiehistoria.
Inte med psykologiska förklaringsmekanismer för monstrena utan bara monster som är intresserade av att äta upp människor.

Och för att hindra mig själv från att göra det psykologiskt komplicerat så satte jag upp en tidsgräns.
Det fick ta max 35 dagar att skriva den här historien.
Och jag satte också upp ett stort papper på väggen för att ha som någon visuell referenspunkt
för att komma ihåg vilken typ av berättelse det var jag höll på att skriva.
Här har vi det.
<Picks up a HFP>
Här har jag då gjort lite olika, satt upp lite bilder utav hur jag tänkte mig att mina människor skulle se ut och vara.
Där är de där.
Här är Tjärven, själva fyren kan man se där.
Och här, ja, har jag då strecken som jag har gjort för att markera hur mycket jag har kvar att skriva.
<Puts down HFP>

Ja, det var allt jag hade att berätta för ögonblicket.
Jag hoppas som vanligt att ni kommer att tycka om den här berättelsen. Mycket nöje.

[Tjärven
Endast som MP3 & E-bok
Finns att ladda ner hos din nätbokhandel i mitten av maj]
"He who fights with monsters might take care lest he thereby become a monster. And if you gaze for long into an abyss, the abyss gazes also into you." - Friedrich Nietzsche

User avatar
drakkar
Posts: 3831
Joined: Fri Oct 09, 2009 8:26 am
Location: Trondheim, Norway

Re: John Ajvide Lindqvist - Tjärven (ABOUT HIS NEW BOOK!!)

Post by drakkar » Thu Apr 14, 2011 5:48 am

Thanks for sharing. I'm looking forward to listen to this - I normally don't like "pure" horror stories, will be interesting to see if JAL can change that.
For the heart life is simple. It beats as long as it can.
- Karl Ove Knausgård

User avatar
Wolfchild
Posts: 2926
Joined: Sat Apr 25, 2009 8:26 pm
Contact:

Re: John Ajvide Lindqvist - Tjärven (ABOUT HIS NEW BOOK!!)

Post by Wolfchild » Fri Apr 15, 2011 12:48 am

So there won't be an English translation? Oh noes! :cry:
...the story derives a lot of its appeal from its sense of despair and a darkness in which the love of Eli and Oskar seems to shine with a strange and disturbing light.
-Lacenaire

Visit My LTROI fan page.

User avatar
Nightrider
Moderator
Posts: 3545
Joined: Thu Mar 03, 2011 6:02 am
Location: San Antonio, Texas
Contact:

Re: John Ajvide Lindqvist - Tjärven (ABOUT HIS NEW BOOK!!)

Post by Nightrider » Fri Apr 15, 2011 4:56 am

This is courtesy of Google translation.
It was not corrected because I was short on time
I think it's still pretty legible


[Tjarven]

[Zombie Massacre in the island paradise]

Hello. I'm John Ajvide Lindqvist.
Now I have written a new book.
Tjarven named it and set in a lighthouse island far out to sea beyond us here.

These go seven former high school buddies who have a reunion 25 years after they graduated from high school.
They take a fast boat out to this lighthouse island where they should be and have a barbecue, drinking beer, talking sticks.
But it does not go quite as they intended.

For you to get an idea of ​​how far out this is, I can see on the chart.
<Picks Up sea chart>
They thus began here, about where we are now, also, they go all the way out to the fairway Tjarven lying there.
<Sea Chartered disappears>

The lighthouse was lying there like that.
<Showing Photograph>

Without giving away too much, they become of his boat, all their cell phones and because it is Midsummer
the date on which those eternal freeze can seek out the heat, they begin to drown to get out of the sea and they are hungry.

One of the few things they have left after having been deprived of everything that is his old bärgsprängare with a number of cassettes.
And the music they have played in this horrible start to happen and who thus becomes a kind of soundtrack for this story is music out of these two gentlemen.
<Picture Of Modern Talking>

This book will not be published as a book in the normal sense.
It will only be available to get the mp3 book, audio book, which I read in itself or as an e-book.
But for you to get some sort of idea what kind of book than what I said, we have this picture

which I think gives a pretty good indication of what the kind of story we have to expect if you get this book
<Tjärven Poster>
<StarWars Scrolling with "Hay una discoteca po aqui?">

I wanted to write a simple story, I wanted to write a straight monster-zombie story.
Not with psychological explanatory mechanisms for the monsters, but only monsters who are interested in eating people.

And to prevent myself from doing so psychologically complicated so I set a deadline.
It could take up to 35 days to write this story.
And I also put up a large paper on the wall to have as a visual reference point
to remember the kind of story it was I was writing.
Here we have it.
<Picks Up a HFP>
Here have I done a bit different, put up some pictures out of the way I thought that my people would look and be.
There they are there.
Here are Tjarven, the lighthouse can be seen there.
And, yes, I have the lines that I have done to highlight how much I have left to write.
<Puts Down HFP>

Yes, it was all I had to tell at the moment.
I hope as usual that you will like this story. Have fun.

[Tjarven
Only as MP3 & E-Book
Available to download from your online bookstore in the middle of May]
http://www.aspca.org/

Visit our Facebook page at http://www.facebook.com/WeTheInfected

Nobody understands...and of course...how could they?

User avatar
bore
Posts: 1074
Joined: Tue Jan 04, 2011 9:03 pm
Location: Sweden/Västergötland

Re: John Ajvide Lindqvist - Tjärven (ABOUT HIS NEW BOOK!!)

Post by bore » Fri Apr 15, 2011 7:56 am

Wolfchild wrote:So there won't be an English translation? Oh noes! :cry:
OK, I'll have a look at it later. (Unless someone else claims it.)

If you just wanted something to add subtitles to then I don't think this one have been done yet. ;)
"He who fights with monsters might take care lest he thereby become a monster. And if you gaze for long into an abyss, the abyss gazes also into you." - Friedrich Nietzsche

User avatar
bore
Posts: 1074
Joined: Tue Jan 04, 2011 9:03 pm
Location: Sweden/Västergötland

Re: John Ajvide Lindqvist - Tjärven (ABOUT HIS NEW BOOK!!)

Post by bore » Mon Apr 25, 2011 10:04 pm

Almost forgot. :roll:
[Tjärven]
[Tjärven]

[Zombiemassaker i skärgårdsparadis]
[Zombie Massacre in archipelago paradise]

Hej. Jag heter John Ajvide Lindqvist.
Hello. I'm John Ajvide Lindqvist.

Nu har jag skrivit en ny bok.
Now I have written a new book.

Tjärven heter den.
It's called Tjärven.

Och utspelar sig på en fyrö långt ut i havsbandet här utanför oss.
And is set on a lighthouse island far out in the skerries out from here.

Dit åker sju stycken före detta gymnasiekompisar som har en återförening 25 år efter att de gick ut gymnasiet.
Seven former high school buddies who have a reunion 25 years after they graduated from high school travels there.

De tar en snabb båt ut till den här fyrön där de skall vara och grilla, dricka öl, prata minnen.
They take a fast boat out to this lighthouse island where they are going to have a barbecue, drink beer, talking about memories.

Men det går inte riktigt som de har tänkt sig.
But it does not turn out quite as they intended.

För att ni skall få en bild av hur långt ut det här ligger kan jag visa på sjökortet.
For you to get an idea of ​​how far out this is, I can show you on the sea chart.

<Picks up sea chart>

De börjar alltså här inne, ungefär där vi är nu, också åker de hela vägen i farleden ut till Tjärven som ligger där.
They thus began here, about where we are now, and then they go all the way in the waterway out to Tjärven lying there.

<Sea chart disappears>

Fyren som ligger där ser ut så.
The lighthouse there looks like this.

<Showing photograph>

Utan att avslöja för mycket så blir de av med sin båt, alla sina mobiltelefoner och eftersom det är midsommarafton,
Without giving away too much, they lose their boat, all their cell phones and because it is Midsummer Eve,

den dag som de som evigt fryser kan söka sig till värmen, så börjar de drunknade att komma upp ur havet och de är hungriga.
the day on which those are forever freezing can seek out the heat, those that drowned starts to get out of the sea and they are hungry.

En av de få saker som de har kvar efter att ha blivit fråntagna allting det är sin gamla bergsprängare med ett antal kasetter.
One of the few things they have left after having been deprived of everything is their old boom box with a number of tapes.

Och den musik som de har spelat när det här otäcka börjar ske och som alltså blir en slags soundtrack till den här historien är musik utav de här två herrarna.
And the music they have played when this horror start to happen and that thus becomes some sort of soundtrack for this story is music by these two gentlemen.

<Picture of Modern Talking>

Den här boken kommer inte att ges ut som bok i vanlig bemärkelse.
This book will not be published as a book in the normal sense.

Den kommer endast att finnas att få tag i som mp3-bok, ljudbok, som jag läst in själv eller som e-bok.
It will only be available as mp3 book, audio book, with me as a reader or as an e-book.

Men för att ni skall få någon slags aning vad det är för slags bok utöver det jag berättar så har vi den här bilden
But for you to get some sort of idea what kind of book it is apart from what I am telling, we have this picture

som jag tycker ger en ganska god fingervisning om vad det är för slags berättelse man har att vänta sig om man skaffar den här boken.
that I think gives a pretty good indication of what kind of story you can expect if you purchase this book.

<Tjärven poster>

<StarWars scroll with "Hay una discoteca po aqui?">

Jag ville skriva en enkel historia, jag ville skriva en rak monster-zombiehistoria.
I wanted to write a simple story, I wanted to write a straight monster-zombie story.

Inte med psykologiska förklaringsmekanismer för monstrena utan bara monster som är intresserade av att äta upp människor.
Not with psychological explanatory mechanisms for the monsters, but just monsters who are interested in eating people.

Och för att hindra mig själv från att göra det psykologiskt komplicerat så satte jag upp en tidsgräns.
And to prevent myself from making it psychologically complicated I set a deadline.

Det fick ta max 35 dagar att skriva den här historien.
It could take at maximum 35 days to write this story.

Och jag satte också upp ett stort papper på väggen för att ha som någon visuell referenspunkt
And I also put up a large paper on the wall to have as a visual reference point

för att komma ihåg vilken typ av berättelse det var jag höll på att skriva.
to remember what kind of story it was I was writing.

Här har vi det.
Here we have it.

<Picks up a HFP>

Här har jag då gjort lite olika, satt upp lite bilder utav hur jag tänkte mig att mina människor skulle se ut och vara.
Here have I done some different, put up some pictures of how I thought that my people would look and be like.

Där är de där.
There they are.

Här är Tjärven, själva fyren kan man se där.
Here is Tjärven, the lighthouse can be seen there.

Och här, ja, har jag då strecken som jag har gjort för att markera hur mycket jag har kvar att skriva.
And here I have the lines that I have made to indicate how much I have left to write.

<Puts down HFP>

Ja, det var allt jag hade att berätta för ögonblicket.
Yes, that was all I had to tell at the moment.

Jag hoppas som vanligt att ni kommer att tycka om den här berättelsen. Mycket nöje.
I hope as usual that you will like this story. Have fun.

[Tjärven
Endast som MP3 & E-bok
Finns att ladda ner hos din nätbokhandel i mitten av maj]

[Tjärven
Only as MP3 & E-Book
Available to download from your online bookstore in mid-May]
"He who fights with monsters might take care lest he thereby become a monster. And if you gaze for long into an abyss, the abyss gazes also into you." - Friedrich Nietzsche

User avatar
Wolfchild
Posts: 2926
Joined: Sat Apr 25, 2009 8:26 pm
Contact:

Re: John Ajvide Lindqvist - Tjärven (ABOUT HIS NEW BOOK!!)

Post by Wolfchild » Fri Apr 29, 2011 1:11 pm

bore wrote:
Wolfchild wrote:So there won't be an English translation? Oh noes! :cry:
OK, I'll have a look at it later. (Unless someone else claims it.)

If you just wanted something to add subtitles to then I don't think this one have been done yet. ;)
No - I meant no English translation of Tjärven itself. :(
...the story derives a lot of its appeal from its sense of despair and a darkness in which the love of Eli and Oskar seems to shine with a strange and disturbing light.
-Lacenaire

Visit My LTROI fan page.

User avatar
bore
Posts: 1074
Joined: Tue Jan 04, 2011 9:03 pm
Location: Sweden/Västergötland

Re: John Ajvide Lindqvist - Tjärven (ABOUT HIS NEW BOOK!!)

Post by bore » Fri Apr 29, 2011 1:38 pm

Wolfchild wrote:No - I meant no English translation of Tjärven itself. :(
Ah, sorry, I misunderstood.
You should have told me to begin with. Now I wasted the time I had reserved for translating stuff on something no-one wanted. :|
"He who fights with monsters might take care lest he thereby become a monster. And if you gaze for long into an abyss, the abyss gazes also into you." - Friedrich Nietzsche

Post Reply

Return to “Tjärven”